22 maj 2011

Den nya tidens snedseglare skrämmer mig

Är det så här den nya tidens människa ska bete sig? Strunta i nödställda på sjön, segla förbi en kapsejsad båt, för att istället ta sig över mållinjen i en liten fånig tävling av klubbmästerskapskaraktär? (Anledningen till min upprördhet är en notis i Dagens Nyheter, med rubriken Seglare struntade i kapsejsad kollega.)

Det finns förvisso ingen allmän plikt att hjälpa nödställda i alla lägen. Till exempel behöver man inte känna sig tvingad att ensam försöka avstyra ett gängbråk mellan fulla ungdomar på stan. Men det finns faktiskt en lagstadgad skyldighet att bistå nödställda i särskilda fall. Till exempel måste du enligt Trafikförordningen stanna kvar och hjälpa till så gott du kan vid en trafikolycka.

På sjön är den lagstadgade skyldigheten att bistå nästan en förutsättning för allt sjöliv, vare sig yrkesmässigt eller fritidsbetonat. I Sjölagen står att (6 kap §6, andra stycket):
Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att någon är i sjönöd eller om han får kännedom om någon fara som hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja faran i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelat för sådana fall.
Det kan handla om något så simpelt som att slänga en tamp till familjen som kört slut på bensin till sin lilla utombordare, och inte tar sig hem efter badutflykten. Eller att låta även en båt full med stökiga ungdomar förtöja utanför din egen, när det är fullt i gästhamnen men det blåser styv kuling. Eller att man måste försäkra sig om att ingen ligger kvar i sjön när en trimaran har slagit runt, oavsett vad man tycker om trimaraner.

I 20 kap §7 beskrivs att den befälhavare som försummar sina skyldigheter enligt kap 6 §6 kan dömas till böter eller fängelse i två år.
     Tänkt på det, alla snedseglare, nästa gång ni väljer att inte bry er för att säkert hinna iland till middagen och lilla nubben.
  

Fotnot: I SOU 2011:16, Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?, finns en utmärkt genomgång av rådande rättsläge på olika områden. Den så kallade Handlingspliktsutredningen, som tillsattes av Beatrice Ask, hade till uppgift att analysera behovet av en ändrad lagstiftning kring skyldigheten att hjälpa nödställda i alla lägen. I princip kommer utredningen fram till att rättsläget är tillräckligt tydligt och omfattande som det är.

Inga kommentarer: